Μαθήματα

Ανάλυση και Προσομοίωση Δικτύων Επικοινωνιών

Βασικές αρχές μοντελοποίησης και προσομοίωσης. Συστήματα, μοντέλα και προσομοίωση. Είδη προσομοίωσης. Προσομοίωση Monte Carlo, Μοντελοποίηση συστήματος ουρών. Μοντελοποίηση σύνθετων συστημάτων. Λογισμικό προσομοίωσης (Matlab, ns-2/3, Opnet, OmNET ++, NetSim). Επιλογή κατανομών εισόδου. Δημιουργία τυχαίων αριθμών και τυχαίων μεταβλητών. Στατιστική Ανάλυση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης (Μέσες τιμές, Διασπορά, Διαστήματα Εμπιστοσύνης κλπ). Προσομοίωση επικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων. Μελέτη απόδοσης, συμπεριφοράς και επικύρωση μέσω προσομοίωσης.

Περισσότερες Πληροφορίες

Μεγάλα Δεδομένα και Ευφυείς Εφαρμογές στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Προχωρημένα Θέματα στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, Αρχιτεκτονικές και Ζητήματα Σχεδίασης και Υπολογιστική Νέφους. Μεγάλα Δεδομένα και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Συλλογή, Επεξεργασία, Αποθήκευση, Διαλειτουργικότητα και Ανάλυση Δεδομένων. Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης και Διαχείριση Δεδομένων από το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Προχωρημένα Θέματα Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας: Κρυπτογράφηση, Αυθεντικοποίηση, Εξουσιοδότηση και Πιστοποιητικά Ασφαλείας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Σύγχρονα Πρότυπα και [...]

Περισσότερες Πληροφορίες

Βασικές Αρχές του Διαδικτύου των Πραγμάτων

Βασικά Θέματα Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων, Αρχιτεκτο-νική, Πρωτόκολλα, Λειτουργικά Συστήματα και Προγραμματι-σμός Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων. Συσκευές, Επικοινωνία και Επεξεργασία Δεδομένων στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Σχήματα και Πρωτόκολλα: CoAP, MQTT, AMQP και 6LoWPAN. Βιομηχανικά Πρωτόκολλα και Εφαρμογές. Υποδο-μές του Διαδικτύου των Πραγμάτων και Συνέργειες με Υποδομές Νέφους. Ασφάλεια Δεδομένων και Υποδομών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Προστασία της Ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Εφαρμογές τηλεμετρίας, ποιότητας υπηρεσιών [...]

Περισσότερες Πληροφορίες

Συστήματα Ουρών Αναμονής

Εισαγωγή στις Ουρές Αναμονής και στη Θεωρία Ουρών. Τεχνικές Μελέτης και Αξιολόγησης Επίδοσης Συστημάτων Αναμονής, Μοντέλα Τηλεπικοινωνιακών και Υπολογιστικών Συστημάτων. Νόμος Little. Θεωρία Ουρών Ι (Ανάλυση των Ουρών Μ/Μ/-/- Τύποι Ουρών), Θεωρία Ουρών ΙΙ (Αφίξεις, Στάδια, Τμηματικές αφίξεις). Μοντέλο Γεννήσεων-Θανάτων. Ανάλυση Απλών Ουρών Μ/Μ/1 και Μ/G/1. Ουρές με απώλειες M/M/1/N. Ουρές με Πολλαπλούς Εξυπηρετητές: Μ/Μ/m, M/M/m/K, M/M/m/m (Erlang - B). Εφαρμογές και Προσομοίωση σε Χρονο-προγραμματισμό Πακέτων σε Σύγχρονα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων και Σύγχρονα Ασύρματα δίκτυα.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

Βασικά Θέματα Ασφάλειας, Κατηγορίες Απειλών, Σημεία Ευπάθειας. Κρυπτογραφικές Τεχνικές, Συμμετρική και Ασύμμετρη κρυπτογραφία, Πιστοποίηση Αυθεντικότητας, Ψηφιακές Υπογραφές. Πρωτόκολλα Παροχής Ασφάλειας: IPSec, SSL, SSH, PGP, MIME, SET. Θύρες, Ασφάλεια σε επίπεδο TCP/IP, Σάρωση Θυρών. Ασφάλεια Δικτύων, Πληροφοριακών Συστημάτων, Βάσεων Δεδομένων. Φράγματα Ασφάλειας, Εργαλεία Καταγραφής, Εργαλεία Άμυνας. Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολών. OpenSSL, Πιστοποιητικά, Υπογραφές. Θέσπιση Πλαισίου Ασφάλειας. [...]

Περισσότερες Πληροφορίες

Διεύθυνση

 

Internet of Things and Applications Lab
Department of Electrical and Computer Engineering
University of Western Macedonia Campus
ZEP Area, Kozani 50100
Greece

Πληροφορίες Επικοινωνίας

tel: +30 2461 056527

Email: ithaca@uowm.gr

Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης

Project Space
Μετάβαση στο περιεχόμενο