Έργα

spear_project_banner

SPEAR – Secure and PrivatE smArt gRid

Το ερευνητικό πρόγραμμα Secure and PrivatE smArt gRid (SPEAR), το οποίο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), στοχεύει στην υλοποίηση κατάλληλων λύσεων ασφάλειας στο έξυπνο ενεργειακό δίκτυο, εστιάζοντας σε καινοτόμες διαδικασίες ανίχνευσης και πρόληψης εισβολών. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα SPEAR εισάγει μία αρχιτεκτονική καινοτομία τριών επιπέδων, διασφαλίζοντας τις [...]
sdnmicrosense_project_banner

SDN – microgrid reSilient Electrical eNergy SystEm

Το έργο SDN-microSENSE εστιάζει στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων σε έξυπνα δίκτυα και συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης κλίμακας, με την χρήση τεχνολογιών SDN (Software Defined Networks – δίκτυα προγραμματιζόμενα με λογισμικό) και IoT (Internet of Things – διαδίκτυο των πραγμάτων), με άξονες α) την εφαρμογή συνεργατικής ανάλυσης και [...]
terminet_project_banner

TERMINET – nexT gEneRation sMart INterconnectEd ioT

Το TERMINET στοχεύει στην εγκαθίδρυση μιας πρότυπης αρχιτεκτονικής νέας γενιάς, βασισμένη σε καινοτόμες τεχνολογίες όπως το SDN (Software Defined Networks – δίκτυα προγραμματιζόμενα με λογισμικό), τα MEC ( multiple-access edge computing), και της εικονικοποίησης (virtualization) των IoT (Internet of Things – διαδίκτυο των πραγμάτων) νέας γενιάς. Επιπρόσθετα, το TERMINET εισάγει νέες και έξυπνες IoT [...]
evident_project_banner

EVIDENT – bEhaVioral Insgihts anD Effective eNergy policy acTions

Το έργο EVIDENT προτείνει διάφορες περιπτωσιολογικές μελέτες στο πλαίσιο randomized control trials (RCTs) προκειμένου να καθοριστούν οι κύριοι παράγοντες λήψης αποφάσεων των ατόμων, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες σχέσεις μεταξύ της κατανάλωσης ενέργειας και άλλων τομέων. Ένας μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων, καλά στρωματοποιημένα δείγματα, καινοτόμος σχεδιασμός πειραμάτων [...]
electron_project_banner

ELECTRON – rEsilient and seLf-healed EleCTRical pOwer Nanogrid

Το ELECTRON στοχεύει στην παροχή και επίδειξη μιας πλατφόρμας έξυπνων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας νέας γενιάς, ικανής να ενδυναμώσει την ανθεκτικότητα των ενεργειακών συστημάτων έναντι επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, την ιδιωτικότητα και τα δεδομένα μέσω τεσσάρων βασικών πυλώνων (αξιολόγηση και πιστοποίηση κινδύνου, ανίχνευση και πρόληψη ανωμαλιών, μετριασμός αστοχιών και αποκατάσταση ενέργειας και [...]
raise

RAISE – Research Analysis Identifier SystEm

Η πραγματική αξία των ανοιχτών δεδομένων για την επιστημονική κοινότητα δεν βρίσκεται μόνο στην πρόσβαση αυτών, αλλά και στην εύκολη επεξεργασία τους, προκειμένου να μειωθεί ο συνολικός χρόνος από την επεξεργασία στο αποτέλεσμα. H ανοιχτή πρόσβαση και η διαχείριση δεδομένων […]
dynabic

DYNABIC – Dynamic business continuity of critical infrastructures on top of adaptive multi-level cybersecurity

Η ενίσχυση της ασφάλειας στις σύγχρονες κρίσιμες υποδομές, τόσο σε επίπεδο ανίχνευσης κυβερνοαπειλών, όσο και σε επίπεδο ετοιμότητας και απόκρισης ως προς την άμεση αντιμετώπισή τους, αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Κύρια αιτία αποτελεί η άμεση και αναγκαία συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα στις διάφορες υπηρεσίες και εφαρμογές των κρίσιμων υποδομών. Στοχεύοντας στην άρση αυτού του εμποδίου, [...]
AI4CYBER

AI4CYBER – Artificial Intelligence for next generation CYBERsecurity

Το έργο AI4CYBER φιλοδοξεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα πλαίσιο οικοσυστήματος με αξιόπιστες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας επόμενης γενιάς που αξιοποιούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και Big Data για να υποστηρίξουν τους προγραμματιστές και τους χειριστές συστημάτων ως προς την αποτελεσματική διαχείριση κυβερνοεπιθέσεων. Το έργο αυτό θα προσφέρει μια νέα σειρά εξελιγμένων υπηρεσιών ασφάλειας [...]
nancy_project_banner

NANCY – An Artificial Intelligent Aided Unified Network for Secure Beyond 5G Long Term Evolution

The overall aim of NANCY is to introduce a secure and intelligent architecture for the beyond the fifthgeneration (B5G)wireless network. Leveraging AI and blockchain, NANCY enables secure andintelligent resource management, flexible networking, and orchestration.In this direction, novel architectures, namely point-to-point (P2P) connectivity for device-to-deviceconnectivity, mesh networking, and relay-based communications, as well as protocols for mediumaccess, […]
smartroot_project_banner

SmartROOT – Smart faRming innOvatiOn Training

Στόχος του SMARTROOT είναι η σχεδίαση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών επικεντρωμένο στα Συστήματα Έξυπνης Γεωργίας (Mixed Farming Systems), εισάγοντας εργαλεία τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τα οποία θα είναι φιλικά προς στον χρήστη με σκοπό την υποστήριξη των αγροκαλλιεργειών έναντι της κλιματικής αλλαγής. Ένας ακόμη στόχος του έργου αποτελεί η δημιουργία ενός δικτύου [...]
Strong_project_banner

STRONG – advanced firST RespONders traininG

Το έργο STRONG προτείνει μια σειρά διαδικτυακών μαθημάτων για την εκπαίδευση πρώτων ανταποκριτών. Η φιλοδοξία αυτού του έργου είναι να παρέχει στους πρώτους ανταποκριτές ένα σύνολο βασικών δεξιοτήτων για την άμεση δράση τους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τα διαδικτυακά μαθήματα θα γίνουν μέσω ενός ψηφιακού εργαλείο που θα οδηγήσει στην εγκαθίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρώτων Ανταποκριτών. [...]
jaunty_project_banner

JAUNTY – Joint undergAduate coUrses for smart eNergy managemenT sYstems)

Στόχος του JAUNTY είναι η ανάπτυξη απομακρυσμένων μαθημάτων και εργαστηρίων στα Έξυπνα Δίκτυα Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας για προπτυχιακούς φοιτητές, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς μεταξύ των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας. Τα μαθήματα θα παρέχονται μέσω διαδικτυακών πλατφόρμων, ενώ οι μαθητές θα ασκούνται μέσω μιας νέας πλατφόρμας για απομακρυσμένα εργαστήρια. [...]
incidence_project_banner

INCIDENCE – promotINg Cyber-hygIene in eDucation through sEcuring distaNCe lEarning

Τους τελευταίους μήνες, η πανδημία COVID-19 έχει εγείρει σημαντικές προκλήσεις στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό τομέα, σε διαφορετικά επίπεδα, απαιτώντας την πλήρη ψηφιοποίηση και την εξ’ αποστάσεως παράδοση μαθημάτων, χωρίς όμως πολλά ιδρύματα να είναι πλήρως προετοιμασμένα για μια τέτοια διαδικασία. Το έργο INCIDENCE αποσκοπεί στην επίλυση αυτών των προβλημάτων με την ανάπτυξη μιας καινοτόμας [...]
mars_project_banner

MARS – sMart fArming with dRoneS

Το έργο MARS στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος για εποπτεία γεωργικών εκτάσεων σε πραγματικό χρόνο με χρήση μην επανδρωμένων οχημάτων (Unmaned Aerial Vehicles - UAVs), συνδυάζοντας και συσχετίζοντας δεδομένα από UAVs, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και υπηρεσίες νέφους. Οι χρήστες μπορούν προσπελάζουν και να επεξεργάζονται τα δεδομένα, και να τους παρέχεται πρόωρη ανίχνευση [...]
dias_project_banner

DIAS – Drone Innovation in Agriculture Surveillance

Το ερευνητικό έργο DIAS, (Drone Innovation in Agriculture Surveillance) στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποιημένης επίβλεψης της καλλιέργειας του κρόκου. Το σύστημα 24ης παρακολούθησης καλλιεργειών Κρόκου σε πραγματικό χρόνο, θα βασίζεται στη λήψη και επεξεργασία ενδείξεων και εικόνων που παρέχονται από προηγμένα συστήματα παρακολούθησης και αναγνώρισης κινδύνων και [...]
Smart-Version2

SMART – Smart Mushroom farming with internet of Things

Βασικός σκοπός του έργου Smart Mushroom fARming with Internet of Things (SMART) αποτελεί η υλοποίηση ενός «Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ)» (Decision Support System – DSS) το οποίο συνδυάζοντας τεχνολογίες του Δικτύου των Πραγμάτων και της Τεχνητής Νοημοσύνης θα καθιστά δυνατή τη συνεχή επίβλεψη ελεγχόμενων καλλιεργειών μανιταριών, αλλά και την παρακολούθηση ελεύθερων εκτάσεων με στόχο την [...]
enact

ENACT- Adaptive Scheduling and Deployments of Data Intensive Workloads on Energy Efficient Edge to Cloud Continuum

Το έργο ENACT στοχεύει στην ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνικών και τεχνολογικών λύσεων για την υλοποίηση ενός Συνεχούς Υπολογιστικού Συστήματος Αντίληψης (Cognitive Computing Continuum - CCC) που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες για βέλτιστη (από τις παρυφές μέχρι και το νέφος) διαχείριση πόρων και δυναμική κλιμάκωση, ελαστικότητα και φορητότητα υπερ-κατανεμημένων εφαρμογών που απαιτούν μεγάλους όγκους δεδομένων [...]

Διεύθυνση

 

Internet of Things and Applications Lab
Department of Electrical and Computer Engineering
University of Western Macedonia Campus
ZEP Area, Kozani 50100
Greece

Πληροφορίες Επικοινωνίας

tel: +30 2461 056527

Email: ithaca@uowm.gr

Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης

Project Space
Μετάβαση στο περιεχόμενο