Έργα

spear_project_banner

SPEAR – Secure and PrivatE smArt gRid

Καθώς η κοινωνία μας εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις υποδομές ζωτικής σημασίας (CIN), απαιτούνται νέες τεχνολογίες για την αύξηση των δυνατοτήτων ανίχνευσης και απόκρισης. Ο κύριος στόχος του SPEAR είναι να εξασφαλίσει την ασφάλεια των έξυπνων δικτύων έναντι κυβερνοεπιθέσεων, καθώς είναι ζωτικής σημασίας για την Εθνική Ασφάλεια και τη Δημόσια Ασφάλεια, καθώς η [...]
sdnmicrosense_project_banner

SDN – microgrid reSilient Electrical eNergy SystEm

Το SDN-microSENSE σκοπεύει να παρέχει ένα σύνολο ασφαλών εργαλείων κυβερνοεπιθέσεων με δυνατότητα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και ανθεκτικότητας, διασφαλίζοντας έτσι την κανονική λειτουργία των αποκεντρωμένων Electrical Power and Energy Systems (EPES), καθώς και την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών. Όλες οι σχεδιασμένες, ανεπτυγμένες και δοκιμασμένες [...]
terminet_project_banner

TERMINET – nexT gEneRation sMart INterconnectEd

Το TERMINET στοχεύει στην παροχή μιας νέας αρχιτεκτονικής επόμενης γενιάς που βασίζεται σε τεχνολογίες αιχμής, όπως η δικτύωση Software Defined Networking (SDN), η multiple-access edge computing (MEC) και η εικονική διαμόρφωση για IoT επόμενης γενιάς. Επιπλέον, το TERMINET εισάγει νέες, έξυπνες συσκευές IoT για περιπτώσεις χρήσης χαμηλού λανθάνοντος χρόνου και [...]
evident_project_banner

EVIDENT – bEhaVioral Insgihts anD Effective eNergy policy acTions

EVIDENT proposes several case studies under the framework of randomized control trials (RCTs) in order to define the main drivers of individuals’ decision making in order to establish new relationships between energy consumption and other fields. A large number of participants, well stratified samples, innovative design of experiments and state of-the-art econometric models will contribute […]
electron_project_banner

ELECTRON – rEsilient and seLf-healed EleCTRical pOwer Nanogrid

Το ELECTRON στοχεύει στην παροχή και επίδειξη μιας πλατφόρμας EPES νέας γενιάς, ικανής να ενδυναμώσει την ανθεκτικότητα των ενεργειακών συστημάτων έναντι επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, την ιδιωτικότητα και τα δεδομένα μέσω τεσσάρων βασικών πυλώνων (αξιολόγηση και πιστοποίηση κινδύνου, ανίχνευση και πρόληψη ανωμαλιών, μετριασμός αστοχιών και αποκατάσταση ενέργειας [...]
hail_project_banner

Haly.ID

Το Brown Marmorated Stink Bug Halyomorpha halys (HH) είναι ένα αναδυόμενο παράσιτο παγκόσμιας σημασίας για πολλές γεωργικές καλλιέργειες. Η παρακολούθηση του στο αγροτεμάχιο είναι ζωτικής σημασίας για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την πραγματική παρουσία και αφθονία της ΗΗ προκειμένου να οργανωθούν έγκαιρες και σωστές δράσεις διαχείρισης, επίσης επειδή ο χημικός [...]
arrange-ict_project_banner

ARRANGE-ICT pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT

Το ARRANGE-ICT επικεντρώνεται στον εντοπισμό και την καταγραφή των εξελίξεων των μεγάλων τάσεων, όπως εγείρονται από καινοτόμους της αγοράς, προκειμένου να βοηθήσουν τα HEIs να ακολουθήσουν τον ταχύ ρυθμό των αναδυόμενων βιομηχανιών. Η κύρια προτεραιότητα του ARRANGE-ICT είναι να βελτιώσει την ποιότητα και τη συνάφεια των γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών, καθώς το [...]
smartroot_project_banner

SmartROOT – Smart faRming innOvatiOn Training

Το SmartROOT είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και της Key Action 2 «Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών». Πρόκειται για στρατηγική εταιρική σχέση στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το έργο εγκρίθηκε το 2020 και θα διαρκέσει 36 μήνες. Στόχος του προγράμματος SmartROOT [...]
Strong_project_banner

STRONG – advanced firST RespONders traininG

Οι πρώτοι ανταποκριτές διαδραματίζουν καίριο και αναπόσπαστο ρόλο στη σημερινή κοινωνία των πολιτών. Μεταξύ της πληθώρας των υπηρεσιών που παρέχουν, μπορεί κανείς να βρει την επιβολή του νόμου, την πυρόσβεση και τις ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (IYEA). Και στις τρεις προαναφερθείσες υπηρεσίες, η διαχείριση του χρόνου θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο [...]
jaunty_project_banner

JAUNTY – Joint undergAduate coUrses for smart eNergy managemenT sYstems)

JAUNTY (Joint undergAduate coUrses for smart eNergy managemenT sYstems) aims to develop distant courses and remote labs in Smart Energy Management Systems (SEMS) for undergraduate students, in order to address the energy power companies’ demands on emerging ICT technologies. The courses are provided through online platforms while students are exercised on smart grid deployments and […]
incidence_project_banner

INCIDENCE – promotINg Cyber-hygIene in eDucation through sEcuring distaNCe lEarning

Τους τελευταίους μήνες, η πανδημία του COVID-19 έχει προκαλέσει σημαντικές προκλήσεις στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό τομέα σε διαφορετικά επίπεδα, απαιτώντας πλήρη ψηφιοποίηση, απομακρυσμένη παράδοση μαθημάτων και προγραμμάτων, ενώ πολλά ιδρύματα δεν είναι πλήρως προετοιμασμένα για μια τέτοια κατάσταση. Αν και ο παγκόσμιος εκπαιδευτικός τομέας έχει επιχειρήσει [...]
mars_project_banner

MARS – sMart fArming with dRoneS

To MARS στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών για την παρακολούθηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση UAV, τη σύνδεση και τη συσχέτιση δεδομένων από UAV, GIS και υπηρεσίες νέφους. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να τις επεξεργάζονται, με αποτέλεσμα τον έγκαιρο εντοπισμό και διάγνωση των ασθενειών στα δέντρα και τα φυτά, [...]
dias_project_banner

DIAS – Drone Innovation in Agriculture Surveillance

Στόχος του DIAS είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποιημένης επιτήρησης για την καλλιέργεια κρόκου (saffron). Αυτό το σύστημα επιτήρησης της καλλιέργειας κρόκου σε πραγματικό χρόνο θα βασίζεται στη συλλογή και επεξεργασία σημάτων και εικόνων, η οποία θα προκύπτει από προηγμένα συστήματα επιτήρησης, αναγνώρισης κινδύνου και έγκαιρης προειδοποίησης, [...]
Smart-Version2

SMART – Smart Mushroom farming with internet of Things

Το SMART είναι η εφαρμογή ενός Decision Support System (DSS), το οποίο συνδυάζει το Διαδίκτυο των πραγμάτων και τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (ανάλυση δεδομένων, μηχανική μάθηση και μηχανική όραση). Αυτή η πρόταση θα περιλαμβάνει τη συνεχή εποπτεία των ελεγχόμενων καλλιεργειών μανιταριών, αλλά και την παρακολούθηση των ελεύθερων εκτάσεων, προκειμένου να επιτευχθεί [...]

Διεύθυνση

 

Internet of Things and Applications Lab, Department of Electrical and Computer Engineering, Greece, Kozani,50100, Karamanli & Ligeris Str.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

call: +30 2461 056742

Email: psarigiannidis (at) uowm (dot) gr

Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης

Project Space
Μετάβαση στο περιεχόμενο